1. Klasyfikacja gleb i ich ochrona przed degradacją.
  2. Rodzaje odpadówi ich klasyfikacja.
  3. Unieszkodliwianie odpadów - składowanie.
  4. Unieszkodliwianie odpadów - spalanie i kompostowanie.
  5. Gospodarcze wykorzystanie odpadów.
  6. Odpady przemysłowe i niebezpieczne.